slider
slider
slider
slider

Oferta Edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

  • Oferujemy INDYWIDUALNE PROFILOWANIE – uczeń sam dobiera profil i przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w ramach trzech oferowanych przez szkołę

  • NOWE profile klas dostosowane do potrzeb uczniów, wymogów rekrutacyjnych na studia i rynku pracy

  • Nowość ROBOTYKA – profesjonalne zajęcia dla uczniów wszystkich klas pierwszych

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.                 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 15 maja 2017 r.
do 14 czerwca 2017 r.

2.                 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym

Od 23 czerwca 2017 r.
do 27 czerwca 2017 r.

3.                 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 u. p. o, art.20t ust. 7 u.s.o. w zw. z art. 149 ust 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust 3 u. p. w. u. p. o.

Do 29 czerwca 2017 r.

4.                 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30 czerwca 2017 r.
 godz. 10:00

5.                 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginałuzaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

6 lipca 2017 r.
do godz 15:00

6.                 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7 lipca 2017 r.
do godz 10:00

Profil matematyczno – fizyczny: politechniczny, informatyczny, architektoniczno – matematyczny

Profil biomedyczny

Profil społeczno - ekonomiczny

Profil artystyczny

Profil humanistyczny

Profil lingwistyczny

 

Wszystkie drogi prowadzą do Czartorycha!