slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024
do klas pierwszych do czteroletniego liceum ogólnokształcącego

Lp.  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
 

od 15.05.2023 r.
do 23.06.2023 r.

od 24.07. 2023 r.
do 31.07.2023 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty1

Możliwość zmiany wniosku złożonego wcześniej przez kandydata, z uwagi na zmianę szkól lub oddziałów albo złożenie nowego wniosku wraz dokumentami.

od 23.06.2023 r.
do 10.07.2023 r.

do godz. 15.00

-----------------------

 

3. Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
do szkoły i kandydatów niezakwalifikowanych.

18.07.2023 r.
do godz. 12.00

08.08.2023 r.
do godz. 12.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, karty zdrowia, dwóch zdjęć ucznia i formularza wyboru drugiego języka nowożytnego (do pobrania w sekretariacie szkoły), o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 18.07.2023 r.
do 21.07.2023 r.
do godz. 15.00

od 08.08.2023 r.
do 11.08.2023 r.
do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  24.07.2023 r.
do godz. 12.00

14.08.2023 r.
do godz. 12.00

6. Opublikowanie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 26.07.2023 r. do 16.08.2023 r.
7. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 27.07.2023r. do 18.08.2023r.
8. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
10. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

[1] Dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową nie objętą systemem elektronicznej rekrutacji oraz kandydatów spoza województwa lubelskiego

Wniosek rekrutacyjny do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej